සියලුම රස වර්ග

Rs 0.00

Highlights

මහනුවර අවට නිවසටම ප්‍රවාහනය කර දෙනු ලැබේ.

මකරාද්වාජය රස, මෘතුන්ජය රස, පුනර්නවදි මඳුර රස, රඹන රස, සොමානත රස, ස්වසකුටර රස, ත්‍රිබුවන කීර්ති රස, වතගජේන්ද්‍රසිංහ රස

Description

0.0/5
0 reviews
0
0
0
0
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “සියලුම රස වර්ග”

No more offers for this product!