සියලුම චූර්ණ වර්ග

Rs 0.00

Highlights

මහනුවර අවට නිවසටම ප්‍රවාහනය කර දෙනු ලැබේ.

 • අශ්වගන්ධ චූර්ණය
 • අවිපත්තිකාර චූර්ණය
 • බශ්කරලවන චූර්ණය
 • දශංගාලේප චූර්ණය
 • දත්‍රී චූර්ණය
 • හිඟුවශ්තක චූර්ණය
 • හිසතෙල්ගෑමේ චූර්ණය
 • කත්පල චූර්ණය
 • මණිභද්‍ර චූර්ණය
 • මණ්ජනේස්රුක් චූර්ණය
 • පුස්යානුග චූර්ණය
 • සිතෝපලාදි චූර්ණය
 • ශෘංගයාදී චූර්ණය
 • සුදර්ශන චූර්ණය
 • සුකුමාර චූර්ණය
 • තලිසාදී චූර්ණය
 • ත්‍රිපලා චූර්ණය
 • වජ්රක්ෂාර චූර්ණය

Description

0.0/5
0 reviews
0
0
0
0
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “සියලුම චූර්ණ වර්ග”

No more offers for this product!