තිරිගු පිටි – 1kg

Rs 93.00

Highlights

ඔබට අවශ්‍ය සියලුම අත්‍යවශ්‍ය ආහාර සහ නිවසට අවශ්‍ය මූලිකද්‍රව්‍ය අඩුම සහ සාධාරණ මිලට UDS මගින් නිවසට ගෙන්වාගත හැක.

මඩවල

වත්තේගම

කටුගස්තොට

වලල

මැණික් හින්න

පොල්ගොල්ල

මාවිල්මඩ

යන සියලුම ස්ථාන සදහා ප්‍රවාහනය කරනු ලැබේ.

Store
Category:

Description

0.0/5
0 reviews
0
0
0
0
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “තිරිගු පිටි – 1kg”

No more offers for this product!