චොකලටි මෙගා පැක් එකක්

Rs 1,490.00

Highlights

1 x Kitkat 1 Bar
1 x Snickers
1 x Lino
1 x Express Wafers
1 x Wonderful
1 x Today Roll
1 x Nutfresh
1 x Cadburry Buddy
1 x Cococoz
1 X Sprinter
1 x Rocco
1 x Viano
1 x Delisso Wafers
1 x Crunch Mix
3 x Wrap Chocolate
2 x Batook Chewing Gum
1 x Batook Banana Gum

Store
SKU: 25

Description


0.0/5
0 reviews
0
0
0
0
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “චොකලටි මෙගා පැක් එකක්”

No more offers for this product!