චොකලටි මෙගා පැක් එකක්

Rs 5,990.00 Rs 59,990.00

Highlights

2 x Cadburry 165G
1 x Toblerone 100G
1 x Kitkat Chuncky
1 x KitKat Chuncky White
1 x Kitkat 4 Bar
1 x Kitkat 2 Bar
2 x Kitkat 1 Bar
1 x Pacimo
1 x Snickers
1 x Mars
1 x Safari
1 x Kinder Bueno
1 x Lino
1 x Express Wafers
1 x Wonderful
1 x Today Roll
1 x Nutfresh
1 x Cadburry Buddy
1 x Cococoz
1 X Sprinter
1 x Rocco
1 x Viano
1 x Delisso Wafers
1 x Crunch Mix
3 x Wrap Chocolate
2 x Batook Chewing Gum
1 x Batook Banana Gum

Store
SKU: 35

Description

0.0/5
0 reviews
0
0
0
0
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “චොකලටි මෙගා පැක් එකක්”

No more offers for this product!