කෙලවල්ලා කරවල 100g – Kelawalla Dry Fish 100g

Rs 120.00

Highlights

කෙලවල්ලා  කරවල  100g  – Kelawalla Dry Fish 100g

** සමස්ථ ඇනවුමේ වටිනාකම අවමය රු 500ක් වත් විය යුතු වේ 

Description

කෙලවල්ලා  කරවල  100g  – Kelawalla Dry Fish 100g

** සමස්ථ ඇනවුමේ වටිනාකම අවමය රු 500ක් වත් විය යුතු වේ 

0.0/5
0 reviews
0
0
0
0
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “කෙලවල්ලා කරවල 100g – Kelawalla Dry Fish 100g”

No more offers for this product!